Board of directors

  • Vladimir Kozlov
  • Eldar Orudzhev
  • Ilya Kiselev
  • Andrei Andrianov
  • Leonid Karpyuk
  • Dmitrii Suglobov
  • Victor Pantsyrny