Board of directors

  • Vladimir Kozlov
  • Roman Klinovsky
  • Elena Levchenko
  • Leonid Karpyuk
  • Andrey Masko
  • Alexander Kamashev
  • Victor Pantsyrny